Disclaimer - Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Version 1.1 May 12, 2020

English follows Vietnamese

Tiếng Việt

  • Tất cả những điều được nêu trong bài viết là của riêng tôi chứ không phải của bất kỳ nhà tuyển dụng nào.
  • Đầu tư mang rủi ro nghiêm trọng hãy tham khảo ý kiến cố vấn đầu tư của bạn cho tất cả các quyết định đầu tư.
  • Tôi có thể chủ động giao dịch tài sản nêu trong bài viết này.
  • Bài viết có thể chứa các liên kết giới thiệu.

English

  • All things stated in article are of my own opinion and not of any employer.
  • Investing carries serious risk and consult your investment advisor for all investment decisions.
  • I may actively trade assets stated in this article.
  • This post may contains affiliate links.